Klimaatjongeren

NL : De klimaatmarsen en –acties van scholieren die weken aan een stuk spijbelden voor het klimaat trok duizenden tieners en twintigers aan in Brussel. Ze betoogden elke week voor een ambitieuzer klimaatbeleid. De jongeren haalden de inspiratie voor hun protest bij Greta Thunberg, een tiener die elke vrijdag spijbelde om een hele dag met een spandoek voor het Zweedse parlement in Stockholm te gaan zitten om zo te ijveren voor een beter milieu. De Belgische jongeren kwamen naar buiten met dezelfde boodschap want ze pikten het niet langer dat de Belgische politici zich niet inzetten voor een ambitieus klimaatbeleid. “Er is geen planeet B,” en  “Waarom zouden we naar school blijven gaan als er geen toekomst meer voor ons is?” stond er te lezen op de spandoeken. De donderdagse klimaatmarsen getuigden van een zekere burgerlijke ongehoorzaamheid en van moed omdat spijbelen tijdens de schooluren ook veel weerstand gaf bij volwassenen en ouders.

FR : Les marches pour le climat et les actions des écoliers qui ont fait l’école buissonnière pour le climat pendant des semaines ont attiré des milliers d’adolescents et de jeunes à Bruxelles. Chaque semaine, ils ont plaidé en faveur de politiques climatiques plus ambitieuses. Les jeunes se sont inspirés de Greta Thunberg, une adolescente qui faisait l’école buissonnière tous les vendredis pour passer une journée entière avec une banderole devant le parlement suédois à Stockholm afin de faire campagne pour un meilleur environnement. Les jeunes Belges sont sortis avec le même message parce qu’ils ne supportaient plus le manque d’engagement des politiciens belges à l’égard de politiques climatiques ambitieuses. “Il n’y a pas de planète B” et “Pourquoi devrions-nous continuer à aller à l’école s’il n’y a pas d’avenir pour nous”, pouvait-on lire sur les banderoles. Les marches pour le climat de jeudi ont fait preuve d’une certaine désobéissance civile et de courage, car l’absentéisme scolaire pendant les heures de classe a également suscité beaucoup de résistance de la part des adultes et des parents.

ENG : The climate marches and actions of schoolchildren who skipped school for weeks in a row for the climate attracted thousands of teenagers and tweens in Brussels. They were demonstrating each week for more ambitious climate policies. The young people drew inspiration for their protest from Greta Thunberg, a teenager who played hooky every Friday to spend an entire day with a banner in front of the Swedish parliament in Stockholm to campaign for a better climate. The Belgian youth showed up with the same message because they no longer tolerated Belgian politicians’ lack of commitment to ambitious climate policies. “There is no planet B,” and “Why should we keep going to school if there is no future for us?” were written on the banners. Thursday’s climate marches showed a certain civil disobedience and courage because truancy during school hours also generated a lot of resistance from adults and parents.