10 jun 2017

SENAAT speech Annemie Maes Milieu en gezondheid

Speech van Annemie Maes voor Ecolo Groen in de Senaat dd 9 juni 2017 over het voorstel van resolutie teneinde een coherent en geïntegreerd beleid uit te stippelen om een uitdaging op het vlak van de volksgezondheid aan te gaan: milieu en chronische ziektes (Senaat Stuk 6 -125) Dames en Heren Beste Collega's Het voorstel van resolutie dat vandaag ter stemming ligt, is een beetje een potpourri, een mengsel van evidente maatregelen die apart allemaal goed ruiken, maar van zodra we ze samenvoegen en te lang laten staan, ruiken ze niet meer zo fris. Exact hetzelfde gebeurt er met de milieugezondheidsmaatregelen in ons land. Tegen fijnstof, pesticide, glyfosaat of hormoonverstoorders, zoals bisfenol A, bestaan evidente maatregelen, maar van zodra er samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus nodig is, hangt er een geurtje rond. Academici hebben al lang aangetoond dat heel wat stoffen ons milieu en onze gezondheid schaden. Dat chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten, kanker en diabetes, wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak zijn, is ook niet nieuw. Tot 14% van de totale ziektelast zou aan milieuziekten te wijten zijn. Dat cijfer komt uit een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die ernstige ziekten hebben bovendien een serieuze economische kost. Daar heeft de vorige spreker ook al naar verwezen. Toch blijven de ministers nog steeds de hete aardappel naar elkaar doorschuiven, zonder fatsoenlijk te overleggen. Nemen we het voorbeeld van de luchtvervuiling. Hoewel er een duidelijk verband is tussen luchtverontreiniging door fijnstof en gezondheidsklachten, fijnstof een directe oorzaak van cardiovasculaire ziekten is en de OESO in maart 2012 concludeerde dat luchtvervuiling in 2050 de grootste milieugerelateerde doodsoorzaak ter wereld zal zijn, durven onze regeringen nog altijd niet aan de bedrijfswagen te raken. Het afschaffen van de bedrijfswagen zou nochtans het aantal pendelaars op onze wegen met 20 tot 25% doen dalen, met een belangrijk gunstig gevolg voor de luchtkwaliteit. We hebben hoorzittingen gehad. Die waren heel interessant, hoewel we ook serieuze bedenkingen hadden bij sommige uitspraken van bepaalde sprekers. Ik denk concreet aan professor Bernard, wiens standpunt op het vlak van pesticides we zeker niet delen. Maar er waren andere, interessante hoorzittingen. Ik neem er nog eens even een cijfer bij. In België waren er in 2010 10.777 vroegtijdige overlijdens door slechte luchtkwaliteit. De Hoge Gezondheidsraad zegt dat luchtverontreiniging in zeer veel landen een van de meest prangende problemen is en zal zijn. Daarom heeft onze fractie na de hoorzittingen een reeks wijzigingen in de tekst gevraagd en we zijn blij dat die in zeker mate zijn overgenomen. Kort samengevat is de resolutie misschien een mooie poging om het thema op de agenda te zetten, maar ze blijft op een aantal punten voor ons te vaag. Deze tekst gaat voor ons niet ver genoeg, onze ambitie moet hoger liggen. Ik geef nog drie voorbeelden. De resolutie stelt dat ons land rekening moet houden met de ervaring van andere landen van de Europese Unie. Dat is voor ons veel te vrijblijvend. België moet in staat zijn om samen met andere landen een voorstrekkersrol op te nemen op Europees niveau. We mogen gerust wat meer ambitie tonen. We kunnen bijvoorbeeld druk uitoefenen op de Europese Commissie om snel werk te maken van duidelijke criteria met betrekking tot hormoonverstorende chemische stoffen, maar ook in verband met dieselgate is het jammer dat er op Europees vlak geen striktere maatregelen zijn genomen, zoals een apart agentschap voor de controle van de wagens op de weg. Er zijn zo nog tal van andere voorbeelden. In de resolutie wordt voorgesteld om het medisch dossier volgens een evidence based practice uit te breiden. We zouden daar willen aan toevoegen dat er werk moet worden gemaakt van een echt beroepsgezondheidsdossier. Om een betere follow up van de gezondheid van de werknemers te kunnen garanderen, is een vlottere overzending van het beroepsgezondheidsdossier nodig, naast het medisch dossier. Ecolo-Groen diende in de Kamer al een wetsvoorstel in opdat werknemers altijd door een arts zouden worden gevolgd en het beroepsgezondheidsdossier van werkgever naar werkgever zou worden overgedragen via preventieadviseurs en arbeidsgeneesheren. Tenslotte zouden we aan de resolutie willen toevoegen dat bij elke regeringsbeslissing de hoogst mogelijke graad van bescherming van de gezondheid van de consument gewaarborgd moet worden. Slechts op die manier kan voorkomen worden dat regeringsbeslissingen worden genomen die de gezondheid schaden: via een soort 'gezondheidsmainstreaming' als het ware. Het probleem van de milieuziekten moet bijzonder ernstig genomen worden. Daarom moeten eerst de ministers uit de verschillende regeringen van ons land wakker schieten. Alle betrokken ministers moeten hun verantwoordelijkheid opnemen, want zoals de vorige spreker al zei, met een resolutie in de Senaat alleen gaan we het probleem echt niet oplossen. De boodschap is dat elk van ons daar ook in ons Gewestparlement verder werk moet van maken. Ik besluit. Hoewel deze resolutie een potpourri is en we meer ambitie hadden willen zien, legt ze wel de vinger op de wonde en zet ze een voor ons erg belangrijk thema op de agenda. Onze fractie zal deze resolutie steunen. We roepen u op, niet alleen om hetzelfde te doen, maar vooral om dit onderwerp hoog op de federale en de gewestelijke politieke agenda's te plaatsen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.