21 okt 2009

Reactie van de Groen! fractie op de beleidsverklaring van de Brusselse regering: ‘Never waste a good crisis’

De moeilijke economische en budgettaire situatie van het Brussels Gewest is prominent aanwezig in de beleidsverklaring van de regering. Maar wat ons, als groene partij, geruststelt, is dat de crisis niet wordt aangegrepen als een excuus om minder te doen, maar als een opportuniteit om het beleid in een meer duurzame richting te sturen. Als deze crisis één voordeel heeft, dan is het wel dat zoveel zogezegde zekerheden of vaste waarden gesneuveld zijn, en dat mensen nu, meer dan vroeger, klaar zijn voor verandering. Om het met de woorden van Hillary Clinton te zeggen: 'Never waste a good crisis!"   Groen! is naar de kiezer getrokken met een programma van een New Green Deal. De link tussen werkgelegenheid en leefmilieu is duidelijk aanwezig in de beleidsverklaring: werk creëren door isolatiewerken of energiebesparende maatregelen in de huisvesting, investeren in de voorbeeldrol van de overheid op het vlak van energie?enzovoort. De kans om nu eindelijk die groene economie te ontwikkelen, wordt wel degelijk gegrepen!

 

Ook duurzame mobiliteit is voor groen! een prioriteit. Annemie Maes: "Een duurzaam mobiliteitsbeleid is een absolute noodzaak voor de levenskwaliteit in een stad. Brussel moet bereikbaar zijn zonder dat die bereikbaarheid de levenskwaliteit van de bewoners aantast. In een stad op mensenmaat moeten de meeste functies op wandel-en fietsafstand zijn en moet het openbaar vervoer des te meer klantvriendelijk zijn. De regering trekt resoluut de kaart van de modal shift, de reorganisatie van het verkeer door intermodaliteit, het combineren van vervoersmiddelen, teneinde het beoogde doel van 20 % minder autoverkeer te bekomen."

 

Een ander, voor groen! essentieel, accent, is dat van goed bestuur. Er is een werkgroep opgestart die het langverwachte kerntakendebat moet behandelen. De botsing tussen gewestelijke en gemeentelijke belangen is een obstakel voor het efficiënt bestuur van Brussel, denk maar aan het dossier van het regionaal parkeeragentschap. Het kerntakendebat zal nu effectief gevoerd worden, en kan alleen maar leiden tot een betere, meer coherente dienstverlening.

 

Groen! is ook verheugd over de oprichting van een deontologische commissie, die een aantal maatregelen rond goed bestuur voorstelt. Concreet gaat het bijvoorbeeld om een verbod van opeenstapeling van bepaalde mandaten, en de transparantie van vergoedingen. Groen! zelf heeft hier altijd het goede voorbeeld gegeven en kan deze evolutie alleen maar toejuichen.

 

Kortom, het gewest heeft misschien weinig geld, maar een behoorlijke portie visie en ambitie, minder is meer!

 

 

Volledige tekst van de reactie van Annemie in het Parlement:

 

 

We beleven geen eenvoudige tijden. De voorbije maanden werden we getroffen door een economische crisis. Die crisis is vandaag niet voorbij. Daarnaast schreeuwen ook de klimaatsverandering en de sociale crisis om oplossingen. Het samenvallen van een economische en ecologische crisis is voor Groen! echter dé kans om eindelijk nieuwe, duurzame keuzes te maken. Het vergt een omslag in denken van burgers, bedrijven en beleidsmakers. Nu we in een financieel economisch moeilijke periode zijn beland die de grondvesten van onze welvaartsmachine aantast, is het verstandig om goed na te denken hoe het verder moet met ons Gewest en daar ook naar te handelen. Dat we ook met een enorme budgettaire uitdaging worden geconfronteerd, maakt zo'n omslag des te belangrijker en urgenter.

Groen! vindt het een alvast een goed signaal dat de Brusselse regering doet wat ze moet doen in deze moeilijke tijden: de tering naar de nering zetten. Zo zijn we verheugd dat de regering al bij het begin van deze legislatuur dadelijk het goede voorbeeld geeft door maatregelen te nemen m.b.t. een efficiëntere administratie die met minder middelen beter en efficiënter zal werken, De afslankingskuur van de kabinetten toont aan dat deze regering zijn verantwoordelijkheid neemt, ook als het gaat om eigen middelen en voorzieningen.Minister President, u noemt het in de pers de pijnlijkste begroting uit uw lange politieke carrière. Wel, Groen! steunt de regering voluit in de besparingsmaatregelen. We waarderen het ten zeerste dat die de gewone Brusselaar niet treffen. Dat hierdoor grote infrastructuurwerken en sommige plannen van de vorige regering tijdelijk in de koelkast belanden, moeten we helaas erbij nemen. Laten we bovendien eerlijk zijn: een aantal van die projecten waren slechts 'ideetjes'. Ze beschikten niet altijd over het nodige draagvlak. Ook op dat vlak wordt dus een trendbreuk gerealiseerd. Deze regering realiseert projecten in plaats van ze aan te kondigen. Overleg met andere actoren zoals de gemeenten en duidelijkheid over de financiële middelen zijn daarbij cruciaal. We moeten te allen koste vermijden dat er geld wordt geïnvesteerd in de verlofting van het stedelijk weefsel waar uiteindelijk maar een happy few beter van worden. Het is, in deze budgettaire context, normaal dat de focus ligt op investeringen in bestaande infrastructuur die al jaren schreeuwen om onderhoud of renovatie. Neem nu de talrijke gesloten zwembaden die bij wijze van spreken 365 dagen op een jaar open kunnen zijn. We moeten dringend terug naar de eenvoud, terug naar de juiste prioriteiten, terug naar kwaliteit. Deze regering moet van deze moeilijke financiële situatie gebruik maken om de juiste keuzes te maken. Of om het met de woorden van Hillary Clinton te zeggen "Never waste a good crisis". Minister President, terecht maakt u van de gelegenheid gebruik om de structurele onderfinanciering van Brussel opnieuw aan te kaarten. Terecht vraagt u middelen zoals Beliris te kunnen gebruiken voor uitgaven die u anders met eigen inkomsten zou doen. Ook onze fractie vindt dat er structurele oplossingen moeten komen voor de onderfinanciering van het Brussels Gewest. Bij deze roepen we alle politieke partijen op - meerderheid of oppositie - die deel uitmaken van de federale regering om te ijveren voor een correcte financiering van Brussel. Ik richt mij dus ook tot de collega's van MR met de vraag dat zij deze boodschap ook aan hun federale partijgenoten overmaken. Voorts pleit Groen! er voor dat de Brusselse financiën voortdurend in de gaten gehouden worden. Want een ontsporing van de uitgaven kan catastrofale gevolgen hebben.Deze regering doet echter veel meer dan besparen en aandringen op een nieuwe financiering. Ze bereidt ook de toekomst voor. Dat doet ze door nu te investeren in een duurzame ontwikkeling en de creatie van groene jobs, maar ook werk te maken van efficiënt en ethisch bestuur. Vandaag legt de regering de basis voor de begrotingsoverschotten van morgen. Deze beleidsverklaring toont dat het Gewest zich niet laat verlammen door de crisis, De regering zoekt en vindt een antwoord op de grote uitdagingen van vandaag: demografische groei, opleiding en werkgelegenheid, milieu, huisvesting, mobiliteit en armoede. Het Gewestelijk plan voor Duurzame Ontwikkeling wil, via een transversale aanpak, de uitdaging aangaan. Groen! is naar de kiezer gegaan met een programma van New Green Deal. De alliantie werk-leefmilieu is ook terug te vinden in het regeerakkoord en in uw beleidsverklaring: werk creëren door isolatiewerken of energiebesparende maatregelen in de huisvesting, investeren in de voorbeeldrol van de overheid op het vlak van energie, investeren in een betere reissnelheid van het openbaar vervoer enz. Onze fractie is daar verheugd over en vraagt een voluntaristische aanpak terzake. Verder onthoud ik twee grote prioriteiten wat betreft goed bestuur. Bovendien gaat het hier niet om loze beloftes, maar om zaken die meteen opgestart worden. Om te beginnen het kerntakendebat, een debat dat al jaren wordt gevraagd en aangekondigd. Ik durf zelfs te beweren dat het dankzij de ecologisten is dat er in deze legislatuur eindelijk werk wordt gemaakt van het kerntakendebat . Want laten we wel wezen, het gewest met haar 19 gemeenten, 19 ocmw's, 35 huisvestingsmaatschappijen en 6 politiezones kan beter bestuurd worden. Goed bestuur kan bereikt worden door een aantal belangrijke bevoegdheden over te hevelen naar het gewest - denk maar aan het gewestelijk parkeeragentschap, - met dien verstande dat de afstand tussen burger en politiek niet groter mag worden en dat gemeentebesturen voor een aantal zaken hun noodzakelijke nabijheidsfunctie moeten behouden. Bij zo'n hervorming zal de gewone Brusselaar gebaat zijn. We juichen het dus toe dat er een werkgroep samengesteld is en deze besprekingen spoedig van start zullen gaan. Ten tweede is er de start van een deontologische en ethische commissie die een aantal maatregelen van goed bestuur voorstelt, vb rond het verbod van cumul van bepaalde mandaten, de transparantie van vergoedingen en de controle op overheidsinstellingen. Vanzelfsprekend vinden wij dit bij Groen! een goede zaak. Ook de hervormingen inzake administratie kunnen op onze steun rekenen. Kwaliteit en toegankelijkheid moeten daarbij centraal staan. Ik veroorloof me om het onderdeel mobiliteit verder in detail te bekijken. Mijn Groen!-collega parlementslid zal het straks nog verder met u hebben over huisvesting en tewerkstelling.Werk maken van een andere mobiliteit is immers ook de toekomst voorbereiden. Hoe we ons in Brussel kunnen verplaatsen, zal bepalend zijn voor de ecologische en economische toekomst van ons Gewest. Een duurzaam mobiliteitsbeleid is daarnaast een absolute noodzaak voor de levenskwaliteit in een stad. Brussel moet bereikbaar zijn zonder dat de bereikbaarheid de levenskwaliteit van de bewoners aantast. In een stad op mensenmaat moeten de meeste functies op wandel- en fietsafstand zijn en moet het openbaar vervoer des te meer klantvriendelijk zijn. Dit noemen we de modal shift. Groen! is blij dat de regering ook in deze verklaring de kaart trekt van deze modal shift teneinde het beoogde doel van 20% minder autoverkeer te bekomen. We merken dat bij de besparingen de MIVB ook niet gespaard wordt maar pleiten ervoor dat dit niet ten koste mag gaan van de service aan de reizigers. Indien de regering de Brusselaar uit de wagen wil halen - zeker voor de korte afstanden - moet er een uitstekend alternatief worden aangeboden. We rekenen er bovendien op dat er snel zal werk gemaakt worden van een studie die nagaat op welke wijze de slimme kilometerheffing of een stadstol kan ingevoerd worden in Brussel. Beide denksporen moeten spoedig onderzocht worden op hun haalbaarheid om ze nog deze legislatuur desgevallend te kunnen opstarten. Ook willen we de regering eraan herinneren dat het regeerakkoord spreekt over de herinrichting van de openbare ruimte volgens het STOP-principe . We zijn dus zeer tevreden dat er spoedig werk wordt gemaakt van een voetgangersplan en dat er een nieuw fietsplan zal opgesteld worden.Huisvesting. We weten allemaal dat de uitdagingen hier groter zijn dan ooit. Het vinden van betaalbare huisvesting kan het verschil maken tussen net op of dik onder de armoedegrens leven. We weten intussen allemaal dat het bouwen van nieuwe betaalbare woningen een werk van lange adem is. Meer ondersteuning voor de sociale verhuurkantoren is een piste die sneller tot resultaat kan leiden. Verder ben ik ook blij dat u opnieuw, net als in de regeerverklaring, spreekt over de uitwerking van een systeem van huurrichtprijzen op de privémarkt. Ik begrijp dat de toekenning van een huurtoelage, onder strikte voorwaarden en gekoppeld aan de richtprijzen, moeilijk is gezien de financiële situatie. Toch hoop ik dat deze discussie hiermee niet helemaal van de baan is. De overheid schiet immers schromelijk tekort wat betreft betaalbaar wonenWat werkgelegenheid betreft onthoud ik de link die gemaakt wordt tussen werkgelegenheid en milieu, werkgelegenheid en imago van Brussel, werkgelegenheid en de nood aan kinderopvang, werkgelegenheid en toerisme. Verder ook de aandacht voor de sociale economie. En de wil om verder te gaan met de decentralisatie van actiris in elke gemeente, in overleg met de lokale overheid. In de Huizen van Tewerkstelling vinden opleiding en werkgelegenheid elkaar. Mogen we u ten slotte toch nog de suggestie aan de hand doen om met weinig middelen creatieve oplossingen te zoeken die soms een wereld van verschil kunnen betekenen voor de stadsbewoners. De zoektocht naar zulke oplossingen is een permanente verantwoordelijkheid van ons allemaal, van de regering en van het parlement. Als Groen!-fractie engageren wij ons daarvoor. Het is immers in deze financiële moeilijke tijden dat men de kracht moet zoeken in onze creativiteit om eenvoudige oplossingen met beperkte middelen aan te reiken om de levenskwaliteit van alle Brusselaars te verhogen. Brussel is een creatieve stad. Het is aan de Brusselse politici om dat ook te tonen.

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.