20 jul 2018

Interparlementair klimaatakkoord: “Een eerste belangrijke stap, maar niet ambitieus genoeg.”

Groen reageert met een dubbel gevoel op het interparlementair klimaatakkoord. Annemie Maes, Brussels Parlementslid en Senator voor Groen: “Het waren moeilijke gesprekken. Vooral de Vlaamse en federale meerderheidspartijen N-VA, MR en Open VLD lagen wekenlang dwars. We zijn tevreden met een aantal belangrijke groene standpunten die we als oppositie in de tekst hebben gekregen, maar vinden dat het ambitieuzer mocht.”

De verschillende parlementen van ons land hebben samen een gezamenlijk standpunt bepaald als richtlijn voor onze regeringen ter voorbereiding van de klimaattop COP 24 in Katowice, Polen in december.

Er zijn een aantal belangrijke knopen doorgehakt. Ten eerste staat er in het akkoord dat België zich moet aansluiten bij de Europese kopgroep van landen die de EU vragen de uitstoot van broeikasgassen te verminderen boven de reeds overeengekomen doelstelling van -40% tegen 2030. Tegen 2050 zouden de emissies met 95% moeten worden verminderd. Ten tweede is in het akkoord opgenomen dat België een stijgende bijdrage aan de internationale klimaatfinanciering levert. Dit is een aanvulling op het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Ten derde is de ambitie geformuleerd om zo snel mogelijk tot een ‘koolstofarme economie’ te evolueren. Daarbij wordt geleidelijk een einde gemaakt aan de financiële investeringen in fossiele brandstoffen. Tenslotte moeten ETS-inkomsten volledig besteed worden aan het klimaatbeleid  en wordt de invoering van een koolstofheffing volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’ op Europees niveau verdedigd.

“We betreuren dat ons voorstel niet aanvaard is om de Europese doelstelling voor de vermindering van broeikasgassen van 40 naar 55% op te trekken.”

Maes: “We betreuren dat ons voorstel niet aanvaard is om de Europese doelstelling voor de vermindering van broeikasgassen van 40 naar 55% op te trekken.” In Nederland durft men wel zo ver te gaan. “Die vermindering met 55% is absoluut nodig als we aan het klimaatakkoord van Parijs willen vasthouden. In dat akkoord was voorzien dat we de opwarming moeten beperken tot 2°C of zelfs 1,5°C. Dit betekent dat de bestaande toezeggingen van de landen die Parijs ondertekenden, fors moeten opgetrokken worden.”

Het standpunt moet nu nog officieel in alle parlementen worden goedgekeurd voor de volgende klimaattop in december in Katowice. Annemie Maes zal als afgevaardigde voor de Belgische Senaat aanwezig zijn op de top.  “Dan is het aan de Vlaamse, Waalse, Brusselse en federale regeringen om dit akkoord van de parlementen te vertalen naar concrete daden. Volgens Groen en Ecolo zijn er verschillende maatregelen nodig: investeer in hernieuwbare energie en meer energie-efficiëntie in bestaande gebouwen, ga voor minder verkeer, zet in op fiets en deelmobiliteit en een slimme kilometerheffing, verminder de veestapel. De oplossingen zijn er, nu is het aan de verschillende regeringen om een echt ambitieus klimaatbeleid te voeren en het niet bij loze woorden te houden.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.