08 sep 2011

Havenlaan: Ecolo en Groen ! vragen de Regering om project te herzien

De ministers van beide ecologische partijen zullen aan de Regering voorstellen om van de opschorting van de werkzaamheden gebruik te maken om een aangepast ontwerp van het project te bestuderen Evelyne Huytebroeck, Bruno De Lille en Christos Doulkeridis zullen donderdag aanstaande aan de Regering voorstellen om van de door de Procureur des Konings opgelegde opschorting van de werkzaamheden aan de Havenlaan gebruik te maken om een aangepast ontwerp van het project aan een analyse te onderwerpen. Gelet op dit nieuwe gegeven en de daaruit voortvloeiende rechtsonzekerheid die de voortgang van het project in gevaar brengt, zullen zij samen opnieuw aan de Brusselse Regering voorstellen alle mogelijke kosten van de voortzetting van het huidige project ten gronde af te wegen, met de mogelijkheid snel een aangepast project op te starten dat aan volgende voorwaarden voldoet: Behoud van de patrimoniale en landschappelijke waarde door het behoud, na restauratie, van de platanen en de kasseien;

  • Behoud van het huidige plan om een fietspad aan te leggen dat de continuïteit van de Europese fietsroute langs het kanaal waarborgt;
  • Behoud van de ambities van het ontwerp op het vlak van de reductie van het aanwezige autoverkeer en de prioriteit die wordt toegekend aan het openbaar vervoer (busstrook), overeenkomstig het IRIS 2-Plan van de Regering en de wil om de aan het verkeer verbonden CO2-uitstoot te reduceren;
  • Compatibiliteit van het uitgewerkte ontwerp met het mogelijke traject van de toekomstige tram die zal instaan voor het vervoer naar Tour en Taxis en de verdere omgeving;
  • Kostenefficiëntie, waarbij rekening wordt gehouden met de begrotingstoestand van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De drie ministers sluiten zich aan bij het verlangen van Mevr. Grouwels en de Regering om de Havenlaan snel opnieuw aan te leggen, gezien de huidige staat waarin zij zich momenteel bevindt. Om dit te bewerkstelligen, is het denkbaar om de werkzaamheden te faseren en de eerste fase in de Claessensstraat (continuïteit van de fietsroute) reeds van start te laten gaan. De lancering van de eerste fase, overeenkomstig het huidige ontwerp, in het kader van de reeds toegewezen aanbesteding zal het met name mogelijk maken om de continuïteit van de Europese fietsroute te waarborgen en de schadevergoeding aanzienlijk te beperken die mogelijk kan worden gevorderd door de aangestelde onderneming.

Parallel hieraan, zal er overgegaan kunnen worden tot een herziening van het ontwerp voor de Havenlaan zelf, waarbij er geopteerd kan worden voor een evenwichtiger project op het vlak van de uitdagingen inzake het patrimonium, het milieu en de verkeersveiligheid. Hierbij zal de start van de tweede fase binnen maximaal twee jaar gewaarborgd worden. Ecolo en Groen! wijzen op de grote consensus die er bestaat over een herziening van het huidige ontwerp en dit zowel bij de bewoners, de verenigingen als de lokale overheden. Zij stellen dan ook voor om verder te bouwen op de positieve dynamiek van de burgers om dit project een symbolische voorbeeldfunctie te laten bekleden op het vlak van de succesvolle stedelijke heraanleg.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.