22 feb 2018

Drie redenen waarom statiegeld nodig is

Drie problemen met zwerfvuil opruimen

#1 het is duur

Volgens cijfers van het Agentschap Net Brussel (ANB) werd de kost voor het opruimen van zwerfvuil in het Brussels gewest in 2015 op 4.592.000 euro geraamd. Het ABN raamt dat het opruimen van zwerfvuil in 2014 een gemiddelde kost van 863,90 euro per ton heeft. In 2016 haalden de gemeentelijke en gewestelijke netheidsdiensten samen minstens 13.000 ton zwerfvuil in het Brussels gewest op, waarvan het ANB alleen al 3.553 ton afval ophaalde. M.a.w. het gaat om een omvangrijk en kostelijk probleem.

#2 het is slecht voor milieu, mens en dier

Plastic flesjes en blikjes zijn op dit moment verantwoordelijk voor zo'n 40 procent van het zwerfafval. Het is duidelijk dat dit zeer nadelig is voor milieu en voor dieren. Het komt terecht op straat, maar ook in weiden waar koeien en andere dieren er aan kunnen sterven. Veel zwerfvuil belandt via water en wind in zee waar het op grote schaal schade toebrengt aan vissen, vogels en andere zeedieren. 

#3 het is niet structureel

Effectmetingen van campagnes tegen zwerfvuil tussen 2011 en 2014 tonen aan dat er geen algemene verbetering in attitude en gedrag zichtbaar is. Diezelfde metingen geven aan dat burgers zwerfvuil als zeer storend ervaren (bron TNS en OVAM). Bevragingen van de lokale politie tonen dan weer aan dat zwerfafval een factor is die het onveiligheidsgevoel van haar inwoners verhoogt.

Drie redenen waarom statiegeld nodig is

#1 Daling van het zwerfvuil met zo'n 40%

Tellingen van OVAM in 2006 tonen aan dat 33% van het gewicht bestond uit drankverpakkingen. Tellingen door Intercommunale IOK in MOL in 2014 geven aan dat 19% van het gewicht of 40% van het volume bestond uit drankverpakkingen. Studies van o.a. CE Delft geven aan dat door de invoering van statiegeld de hoeveelheid blikjes en flesjes significant zullen afnemen.  Op basis van best beschikbare gegevens concludeerden ze dat de afname in de range van 70 tot 90% zou liggen. Rekening houdend met bovenstaande tellingen kunnen we concluderen dat bij de invoering van statiegeld het zwerfafval met zo'n 40% zou kunnen afnemen.

#2 Het is eerlijk en kostenefficiënt

Dat statiegeld op plastic flessen en blikjes werkt bewijzen 37 landen en regio's waar het al ingevoerd is. Deze landen halen recyclagecijfers voor drankverpakkingen van meer dan 90% en tonen aan dat statiegeldsystemen kostenefficiënt en juridisch solide zijn. Het is een structurele oplossing voor zwerfvuil, een duurzaam circulair model voor het beheer van grondstoffen en is bovendien een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten weg te halen bij burgers en lokale overheden en te leggen bij het verpakkende bedrijfsleven die er ook de winsten voor hebben opgestreken.

#3 Het draagvlak is groot

In het laatste half jaar van 2017 werden vijf bevragingen gevoerd door o.a Test Aankoop, over de invoering van statiegeld. 60 tot 80% van de correspondenten toonden zich pro statiegeld.

De Statiegeldalliantie

De Statiegeldalliantie verenigt de lokale overheden, maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven, bedrijven en milieuorganisaties die zich uitspreken voor de invoering van statiegeld op drankverpakkingen teneinde de hoeveelheid zwerfvuil en de kostprijs voor het ruimen ervan te verminderen. De laatste twee weken van 2017 sloten 26 extra partners zich aan bij de Statiegeldalliantie, waardoor het aantal eind 2017 op 47 stond. Onder hen b.v. De Bond Beter Leefmilieu, Limburg.net (de Limburgse afvalintercommunale), KVLV, Test Aankoop, de steden/gemeenten Haacht, Laakdal, Grimbergen, Gent, Boom en Hasselt.

De partners van de Statiegeldalliantie willen:

  • Een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, stranden en zeeën door plastic flessen en blikjes;
  • Een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij de burgers en lokale overheden en het verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te maken
  • Een echt duurzaam circulair model voor het beheer van grondstoffen

De Statiegeldalliantie vraagt aan de regeringen van Vlaanderen, Brussel en Wallonië om het statiegeldsysteem in te voeren voor blikjes en grote en kleine plastic flessen in 2018.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.