16 nov 2009

Brussel ambitieus naar Kopenhagen

  Het belang van de Klimaatconferentie van december in Kopenhagen, in opvolging van Kyoto, kan moeilijk overschat worden. De klimaatopwarming door de uitstoot van broeikasgassen is niet alleen een ecologisch probleem, maar ook een sociale uitdaging. Rijke, geïndustrialiseerde landen hebben het grootste deel van de CO2-uitstoot veroorzaakt, terwijl de ergste gevolgen voor de ontwikkelingslanden zijn.  

De huidige economische crisis bevat zowel mogelijkheden als bedreigingen voor de aanpak van de klimaatopwarming. Alle landen hebben intussen begrepen dat het bestrijden van de economische crisis best samengaat met investeringen in de omschakeling naar een groene economie. Tegelijkertijd zorgt de crisis in heel wat landen voor een negatieve groei en zo voor minder uitstoot. Het bereiken van de Kyotodoelstellingen wordt zo makkelijker en de verleiding om op onze lauweren te gaan rusten groter.

 

Annemie Maes: "Het regeerakkoord is duidelijk inzake klimaatopwarming: het nieuwe Gewestelijk Plan Duurzame Ontwikkeling zal de centrale ambitie hebben de uitstoot van CO2 tegen 2025 te verminderen met 30% in vergelijking met 1990. Dit is ambitieus, maar tegelijkertijd moeten we goed voor ogen houden dat volgens de wetenschappers van de Verenigde Naties we ook met deze resultaten maar 50% kans hebben om de klimaatopwarming onder de kritische drempel van 2°C te houden. Groen! zal er dus over waken dat we effectief voldoende maatregelen nemen op het vlak van energie, mobiliteit en ruimtelijke ordening om deze ambitie waar te kunnen maken. We willen druk op de ketel houden en organiseren op 4 december een klimaatavond met de documentaire 'Klimaatchaos in het Zuiden, slachtoffers getuigen' om de Brusselaars te sensibiliseren. En vanzelfsprekend lopen we mee met de Klimaatoptocht op 5 december."

 

Aan het parlementair debat over Kopenhagen is een interpellatie van de MR over de verlaging van de subsidies voor de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen gekoppeld. De beslissing van de regering om de premie te verlagen en te koppelen aan de isolatie van de woning staat niet haaks op de wil om een klimaat beleid te voeren. Integendeel. Een volwassen groen beleid durft ook groene maatregelen te evalueren en in vraag te stellen. De subsidiëring van zonnepanelen was een goede stimulans een aantal jaren geleden, maar was in de huidige context overdreven (nu de kosten gedaald zijn en het rendement gestegen). Met hetzelfde geld zijn efficiëntere én sociaal rechtvaardiger maatregelen mogelijk.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.