20 okt 2016

Annemie wordt senator!

Sinds de zesde staatshervorming bestaat de nieuwe Senaat uit 60 senatoren: 50 die worden aangewezen door de parlementen van de gemeenschappen en de gewesten, en 10 gecoöpteerde senatoren. Het Vlaams Parlement wijst 29 senatoren aan uit de eigen leden of uit de NL leden van het Brussels Parlement. Groen heeft recht op 2 gemeenschapssenatoren en 1 gecoöpteerd senator. Hermes Sanctorum was aangeduid door de gemeenschappelijke fractie als 1 van de 2 gemeenschapssenatoren. Hij heeft recent ontslag genomen. Door zijn vertrek was er opnieuw een plaats als gemeenschapssenator vacant voor Groen. Waarom heb ik me kandidaat gesteld voor de Senaat ? Zeer vaak zijn er raakvlakken tussen de bevoegdheden van de federale staat en die van de gewesten en gemeenschappen. Een nauwe samenwerking tussen de verschillende entiteiten is dus noodzakelijk. De Senaat krijgt sinds de 6de staatshervorming o.m. deze rol. De Senaat kan voortaan bemiddelen over belangenconflicten tussen de verschillende parlementen van het land en kan over deze aangelegenheden ook informatieverslagen opstellen. Ik werk al verscheidene jaren vanuit Brussel op thema's zoals mobiliteit en verkeersveiligheid , leefmilieu, politie en veiligheid. Al jaren kaart ik regelmatig dossiers aan die bevoegdheidsoverschrijdend zijn: denk maar aan mijn jarenlange strijd voor een meer fietsvriendelijk beleid, behoud van groene ruimtes en volkstuintjes, de strijd tegen voedselverspilling en mijn steun aan vegetarische voeding, het aankaarten van problemen bij federale instellingen op Brussels grondgebied zoals het justitiepaleis, en de braakliggende gronden van NMBS aan het Weststation ?

Tot op vandaag werk ik op dossiers die het louter Brusselse niveau overstijgen zowel voor gewest als gemeenschapsmateries. Denk maar aan het dossier van klimaatonderhandelingen, de slechte luchtkwaliteit, afval, (de)radicalisering, de gebouwen en collecties van de federale musea en wetenschappelijke instellingen in Brussel (KMSK, de Munt, conservatorium,?). Het zijn ook deze onderwerpen en materies die ik voortaan ook in de Senaat kan opvolgen.

Ik vond dat het trouwens ook tijd was om een groene Brusselaar in de Senaat te hebben aangezien we sinds een aantal jaren niemand meer verkozen hebben op het federale niveau en dat dit in bepaalde dossiers een meerwaarde kan zijn. Ik zou hierbij een brugfiguur zijn tussen Brussel, Vlaanderen en federaal .

Hoe ga ik het mandaat invullen in en buiten de senaat?

De Senaat houdt jaarlijks 8 gewone plenaire vergaderingen. Dit komt neer op 1 plenaire per maand. Dit zou in principe moeten te combineren zijn met mijn andere functies in het Brussels Parlement. Daarnaast zijn er 3 commissies in de Senaat: ik zal voortaan voor Groen in de Commissie voor de Transversale Aangelegenheden ? Gewestbevoegdheden zetelen. In deze commissie wordt er gesproken over transversale dossiers als klimaat, mobiliteit, voedselverspilling enz. De functie van senator is onbezoldigd en komt bovenop mijn werk als Brussels parlementslid. Of om het met andere woorden te zeggen: ik zal er geen euro extra door verdienen , maar enkel meer werk hebben. Maar werk dat door zijn transversaal karakter hopelijk een inhoudelijke meerwaarde zal zijn voor mijn parlementair werk.

Waarom nog zetelen in een instelling die voorbestemd is om te verdwijnen ?

De Senaat kan een plaats worden van samenwerking? maar kan ook een "sterfhuis" zijn. Hoewel Groen voorstander is om de Senaat op te doeken - en ik dit standpunt ook deel - is het toch belangrijk om zolang dit orgaan bestaat om hier zinvol werk te verrichten. Ik wil er een groter draagvlak creëren voor de groene ideeën en standpunten. Coalities smeden over partij- en taalgrenzen heen, het betrekken van en het luisteren naar experten, burgers en middenveld. Ik hoop met passie en energie op zoek gaan naar bondgenoten binnen en buiten de Senaat om een groter maatschappelijk draagvlak te creëren voor een meer menselijke eerlijke en gezonde samenleving.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.